จำนวนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ

 

ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๓

  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ยอดยกมา ๔๐,๖๖๘ ๔๐,๗๔๐ ๔๑,๑๘๒ ๔๑,๕๑๗  ๔๑,๙๓๐ ๔๒,๓๒๗ 
รับเข้า ๔๑๕ ๔๗๘ ๓๗๓  ๔๓๙  ๔๒๒ ๒๖๑
ลาออก  ๗  ๕
ตาย ๓๖ ๓๑ ๓๗  ๑๙  ๒๐ ๒๕
ไม่คงสภาพ ๒๙๙  ๐  ๐
คงเหลือ ๔๐,๗๔๐ ๔๑,๑๘๒ ๔๑,๕๑๗  ๔๑,๙๓๐  ๔๒,๓๒๗ ๔๒,๕๖๐

 

  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ยอดยกมา            
รับเข้า            
ลาออก            
ตาย            
ไม่คงสภาพ            
คงเหลือ            
 

    

ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๒

  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ยอดยกมา ๓๗,๘๒๙ ๓๗,๐๐๕ ๓๗,๓๗๑ ๓๗,๖๒๖ ๓๘,๐๕๓  ๓๘,๔๑๐ 
รับเข้า ๕๓๑ ๓๘๕ ๒๙๒ ๔๖๑  ๓๘๖  ๓๑๐
ลาออก ๑๒  ๑
ตาย ๓๔ ๑๖ ๒๘ ๓๐ ๒๗   ๒๔
ไม่คงสภาพ ๑,๓๐๙  ๐  ๐
คงเหลือ ๓๗,๐๐๕ ๓๗,๓๗๑ ๓๗,๖๒๖ ๓๘,๐๕๓  ๓๘,๔๑๐ ๓๘,๖๙๕

 

  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ยอดยกมา ๓๘,๖๙๕ ๓๘,๙๙๘ ๓๙,๒๙๑ ๓๙,๕๒๘ ๓๙,๘๐๒ ๔๐,๐๙๘
รับเข้า ๓๒๗ ๓๓๔  ๒๖๗  ๓๐๘ ๓๔๒ ๖๑๕
ลาออก ๕  ๑๒ ๑๔ ๑๙
ตาย ๒๐ ๓๙  ๒๕  ๒๒ ๓๒ ๒๔
ไม่คงสภาพ  ๐ ๐  ๐ 
คงเหลือ ๓๘,๙๙๘  ๓๙,๒๙๑  ๓๙,๕๒๘ ๓๙,๘๐๒ ๔๐,๐๙๘ ๔๐,๖๗๐
 

   

ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๑

  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ยอดยกมา ๓๓,๓๕๔   ๓๓,๘๓๒   ๓๔,๓๘๙  ๓๔,๘๔๗ ๓๕,๒๑๔ ๓๕,๕๙๕
รับเข้า ๗๘๒ ๕๘๙ ๔๙๐ ๓๘๙ ๔๐๓ ๒๙๘
ลาออก ๑๑  ๑๐
ตาย  ๓๒  ๒๖ ๒๒ ๑๗ ๑๙ ๒๒ 
ไม่คงสภาพ ๒๖๑  ๐
คงเหลือ  ๓๓,๘๓๒  ๓๔,๓๘๙ ๓๔,๘๔๗ ๓๕,๒๑๔ ๓๕,๕๙๕ ๓๕,๘๖๗

 

  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ยอดยกมา ๓๕,๘๖๗ ๓๖,๒๙๒ ๓๖,๖๖๒ ๓๗,๐๒๖ ๓๗,๓๖๘ ๓๗,๖๒๖
รับเข้า ๔๔๓ ๓๙๙ ๓๘๕ ๓๗๓ ๓๐๒ ๒๕๒
ลาออก ๑๘ ๒๕ ๒๘ ๒๓
ตาย ๑๗ ๒๖ ๑๖ ๒๖
ไม่คงสภาพ
คงเหลือ ๓๖,๒๙๒ ๓๖,๖๖๒ ภ๗,๐๒๖ ๓๗,๓๖๘ ๓๗,๖๒๖ ๓๗,๘๒๙


  

ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๐

  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ยอดยกมา ๒๘,๕๒๑   ๒๘,๖๐๓  ๒๙,๑๓๑ ๒๙,๕๖๖ ๓๐,๐๒๖ ๓๐,๕๒๕
รับเข้า ๖๐๖ ๕๔๖   ๔๖๓ ๔๗๒  ๕๒๙ ๓๕๓
ลาออก ๓   ๑๒ ๑๒
ตาย ๑๙  ๑๕  ๑๖  ๒๘ ๓๒ 
ไม่คงสภาพ ๕๐๒  ๐  ๐
คงเหลือ  ๒๘,๖๐๓  ๒๙,๑๓๑  ๒๙,๕๖๖ ๓๐,๐๒๖ ๓๐,๕๒๕ ๓๐,๘๔๓

 

  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ยอดยกมา ๓๐,๘๔๓ ๓๑,๒๘๒ ๓๑,๗๕๗ ๓๒,๒๕๓ ๓๒,๗๗๗ ๓๓,๐๙๔
รับเข้า ๔๕๗ ๔๙๖ ๕๑๐ ๕๔๘ ๓๔๖ ๒๘๘
ลาออก
ตาย ๑๔ ๑๙ ๑๐ ๑๙ ๒๑ ๒๑
ไม่คงสภาพ  ๑
คงเหลือ ๓๑,๒๘๒ ๓๑,๗๕๗ ๓๒,๒๕๓ ๓๒,๗๗๗ ๓๓,๐๙๔ ๓๓,๓๕๔


 

ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๙

  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ยอดยกมา ๒๔,๕๔๓ ๒๔,๔๓๓ ๒๔,๗๑๘ ๒๔,๙๕๖ ๒๕,๒๙๘ ๒๕,๖๔๓
รับเข้า ๒๐๖ ๓๑๒ ๒๖๙ ๓๖๗ ๓๖๘ ๓๓๖
ลาออก ๑๓ ๒๕
ตาย ๑๓ ๒๕ ๒๖ ๒๔ ๒๒ ๑๖
คงเหลือ ๒๔,๔๓๓ ๒๔,๗๑๘ ๒๔,๙๕๖ ๒๕,๒๙๘ ๒๕,๖๔๓ ๒๕,๙๕๘ 

 

  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ยอดยกมา ๒๕,๙๕๘ ๒๖,๓๗๑ ๒๖,๗๗๖ ๒๗,๐๖๘ ๒๗,๓๔๕ ๒๗,๕๘๖
รับเข้า ๔๓๔ ๔๓๓ ๓๑๔ ๓๐๗ ๒๖๖ ๙๗๗
ลาออก ๑๐ ๑๓
ตาย ๒๐ ๒๖ ๒๐ ๒๐ ๑๙ ๒๙
คงเหลือ ๒๖,๓๗๑ ๒๖,๗๗๖ ๒๗,๐๖๘ ๒๗,๓๔๕ ๒๗,๕๘๖ ๒๘,๕๒๑


 

ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๘ 

  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ยอดยกมา ๒๒,๘๓๐ ๒๒,๒๔๒ ๒๒,๕๐๖ ๒๒,๖๖๐ ๒๒,๘๑๗ ๒๒,๘๐๘
รับเข้า ๒๖๕ ๒๙๔ ๑๖๘ ๑๗๔ ๓๑๓
ลาออก ๑๖ ๑๓
ตาย ๑๗ ๑๗ ๑๓ ๑๓ ๑๔ ๒๐
คงเหลือ ๒๒,๒๔๒ ๒๒,๕๐๖ ๒๒,๖๖๐ ๒๒,๘๑๗ ๒๒,๘๐๘ ๒๓,๐๙๖

 

 

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ยอดยกมา

๒๓,๐๙๖

๒๓,๓๓๗

๒๓,๕๐๕

๒๓,๖๘๗

๒๔,๐๒๔

๒๔,๓๑๙

รับเข้า

๒๕๖

๑๘๗

๒๑๑

๓๕๕

๓๓๗

๒๕๒

ลาออก

๑๐

๒๐

๑๐

ตาย

๑๑

๑๘

๒๒

๑๒

๑๘

๑๘

คงเหลือ

๒๓,๓๓๗

๒๓,๕๐๕

๒๓,๖๘๗

๒๔,๐๒๐

๒๔,๓๑๙

๒๔,๕๔๓

 


ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๗

 
  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ยอดยกมา ๒๐,๒๙๐ ๒๐,๖๒๓ ๒๐,๘๙๕ ๒๐,๘๗๙ ๒๑,๑๙๘ ๒๑,๓๘๕
รับเข้า ๖๔๐ ๒๘๗ ๓๔๓ ๒๑๑ ๓๕๘
ลาออก ๑๕
ตาย ๑๗ ๑๔ ๑๑ ๒๔ ๑๗ ๑๗
คงเหลือ ๒๐,๖๒๓ ๒๐,๘๙๕ ๒๐,๘๗๙ ๒๑,๑๙๘ ๒๑,๓๘๕ ๒๑,๗๒๕

  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ยอดยกมา ๒๑,๗๒๕ ๒๑,๙๘๓ ๒๒,๒๒๔ ๒๒,๓๘๗ ๒๒,๕๒๐ ๒๒,๖๙๓
รับเข้า ๒๗๗ ๒๕๐ ๑๘๕ ๒๑๑ ๒๓๙ ๒๐๓
ลาออก ๖๑ ๔๘ ๔๘
ตาย ๑๘ ๑๓ ๑๗ ๑๘ ๑๘
คงเหลือ ๒๑,๙๘๓ ๒๒,๒๒๔ ๒๒,๓๘๗ ๒๒,๕๒๐ ๒๒,๖๙๓ ๒๒,๘๓๐
 

 

ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๖ 

  พ.ย. ธ.ค.
ยอดยกมา ๒๐,๐๑๑ ๒๐,๓๑๖
รับเข้า ๓๔๔
ลาออก ๒๒ ๑๒
ตาย ๑๗ ๑๕
คงเหลือ ๒๐,๓๑๖ ๒๐,๒๙๐ 

 

  พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
ยอดยกมา ๑๘,๖๔๖ ๑๘,๖๔๐ ๑๘,๖๑๘ ๑๙,๖๗๐ ๑๙,๙๑๓ ๑๙,๘๙๗
รับเข้า ๑๐๖๕ ๒๖๔ ๑๔๘
ลาออก ๑๖
ตาย ๑๒ ๒๑ ๑๑ ๑๔ ๑๙ ๑๘
คงเหลือ ๑๘,๖๔๐ ๑๘,๖๑๘ ๑๙,๖๗๐ ๑๙,๙๑๓ ๑๙,๘๙๗ ๒๐,๐๑๑

 

  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
ยอดยกมา ๑๘,๑๖๐ ๑๘,๒๑๙ ๑๘,๒๐๑ ๑๘,๑๘๔
รับเข้า ๔๒๙ ๔๖๙
ลาออก ๓๕๙
ตาย ๑๑ ๑๒ ๑๔
คงเหลือ ๑๘,๒๑๙ ๑๘,๒๐๑ ๑๘,๑๘๔ ๑๘,๖๔๖

 


 

 ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๕ 

  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ยอดยกมา ๑๔,๕๓๙ ๑๔,๕๑๑ ๑๔,๕๐๐ ๑๔,๔๘๗ ๑๕,๘๒๗ ๑๕,๘๑๗
รับเข้า ๑,๓๕๒
ลาออก
ตาย ๒๘ ๑๑ ๑๓ ๑๐ ๑๘
คงเหลือ ๑๔,๕๑๑ ๑๔,๕๐๐ ๑๔,๔๘๗ ๑๕,๘๒๗ ๑๕,๘๑๗ ๑๕,๗๙๙

  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ยอดยกมา ๑๕,๗๙๙ ๑๖,๕๔๐ ๑๖,๕๓๕ ๑๖,๕๒๔ ๑๘,๒๑๔ ๑๘,๑๘๑
รับเข้า ๗๕๓ ๑,๗๑๓
ลาออก ๑๑ ๑๙
ตาย ๑๑ ๑๑ ๑๒ ๑๔ ๑๕
คงเหลือ ๑๖,๕๔๐ ๑๖,๕๓๕ ๑๖,๕๒๔ ๑๘,๒๑๔ ๑๘,๑๘๑ ๑๘,๑๖๐
Monday the 10th. Powered by freetemplatespot.com. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ