ภาพการมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

 

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ จำกัด
โดย ร.ต.อ.หิรัญ จันทร์ร่องคำ กรรมการศูนย์ประสานงาน
และ ร.ต.อ.หญิง เรไร ภูศรี ผู้จัดการศูนย์ประสานงาน
พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน เป็นผู้แทนสมาคม
มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาท ด.ต.แสวง ชลพันธ์
สมาชิก สสอต.เลขที่ ๐๐๘๔๗๑ รอบ ๑/๕๔
สมาชิกสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ จำกัด
ณ เมรุวัดบ้านด้ามพร้า ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต และ
ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลครอบครัวเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ


 

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ จำกัด
โดย ร.ต.อ.หิรัญ จันทร์ร่องคำ กรรมการศูนย์ประสานงาน และ ร.ต.อ.หญิง เรไร ภูศรี
ผู้จัดการศูนย์ประสานงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน
เป็นผู้แทนสมาคม มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาท
ด.ต.ทองหล่อ ผลาทิพย์ สมาชิก สสอต.เลขที่ ๐๐๘๔๕๕ รอบ ๑/๕๔
สมาชิกสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ จำกัด
ณ เมรุวัดกุดคูณ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี


 

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จำกัด
โดย พล.ต.ต.สมพจน์ ขอมปรางค์ ประธานศูนย์ประสานงาน
เป็นผู้แทนสมาคม มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาท
ด.ต.บูรณ์พิภพ บุกุดเลาะ สมาชิก สสอต.เลขที่ ๖๓๘๒๙๑ รอบ ๗/๖๑
สมาชิกสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ณ เมรุวัดสว่างอารมณ์
บ้านโนนสาทร ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ


 

ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ จำกัด
โดย ร.ต.อ.หญิงเรไร ภูศรี ผู้จัดการศูนย์ประสานงาน และ พ.ต.อ.ประสาท สันถวะสกุล
เป็นผู้แทนสมาคม มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาท
ร.ต.ต. ทิพย์ รังษี สมาชิก สสอต.เลขที่ ๐๐๘๑๓๖ รอบ ๑/๕๔
ณ วัดขามใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี


 

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ร.ต.อ.สมรไชย ไชยเดช
กรรมการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
เป็นผู้แทน สมาคมมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาท
ร.ต.ท.สมพงษ์ วรสาร สมาชิก สสอต.เลขที่ ๐๑๗๓๙๑ รอบ ๑/๕๔
สมาชิกสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกองกำกับการตระเวนชายแดนที่ ๒๓ จำกัด
ณ วัดบ้านหนองกุดแคน ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม


 

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ร.ต.อ.สมรไชย ไชยเดช
กรรมการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
เป็นผู้แทน สมาคมมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาท
ด.ต.เสวต พรหมโสภา สมาชิก สสอต.เลขที่ ๐๑๗๒๖๘ รอบ ๑/๕๔
สมาชิกสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกองกำกับการตระเวนชายแดนที่ ๒๓ จำกัด


 

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ร.ต.อ.สมรไชย ไชยเดช
กรรมการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
เป็นผู้แทน สมาคมมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาท
ร.ต.อ.ประสาท ลบบำรุง สมาชิก สสอต.เลขที่ ๐๑๗๗๒๑ รอบ ๑/๕๔
สมาชิกสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกองกำกับการตระเวนชายแดนที่ ๒๓ จำกัด/p>


 

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ พ.ต.อ.ไกรสมุทร ทาโบราณ
รองประธานศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จำกัด
เป็นผู้แทน สสอต. มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาท
ร.ต.อ.รัชกฤช อัดแสนเดชากร สมาชิก สสอต.เลขที่ ๖๔๐๒๑๙ รอบ ๘/๖๑


 

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ พ.ต.อ.รินณวัฒน์ ภูวิวัฒนติกานต์
ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ จำกัด
เป็นผู้แทน สสอต.มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาท
ด.ต.เชาวโรจน์ วรรณพงษ์ สมาชิก สสอต.เลขที่ ๕๔๗๐๓๗ รอบ ๒/๕๗


 

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓ พล.ต.ต.โชติ ไทยยิ่ง ที่ปรึกษาสมาคม
ร่วมงานฌาปนกิจศพ ร.ต.อ.ทิง ทองด้วง
สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ จำกัด
สมาชิก สสอต.เลขที่ ๐๑๖๙๔๑ รอบ ๑/๕๔ และ พ.ต.ต.มนัส ทองปน
กรรมการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ จำกัด
เป็นตัวแทน มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ทายาท ร.ต.อ.ทิง ทองด้วง
ณ วัดสุวรรณวิจิตร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์


 

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทายาทผู้รับผลประโยชน์ของ ดาบตำรวจแดง บัวระพันธ์
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ เลขทื่ ๐๑๘๒๗๒
(สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด)
เข้ามาดำเนินการยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว
ณ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด


 

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ร.ต.ท.ถนอม โกยรัตโกศล
กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ผู้แทนสมาคม
มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ทายาทของ ร.ต.ต.ทวี พรหมโชติ
สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์โรงเรียนตำรวจภูธร ๕ จำกัด
ณ บ้านหนองขาม ต.หนองหล่มอ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง


 

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ร.ต.อ.คณภต นครเรียบ
ผู้แทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ทายาทของ ร.ต.อ.จรรโลง มูดดา
สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑
ณ วัดสายโท ๖-๗ เหนือ ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์


 

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ร.ต.ท.พิทักษ์ พรหมรัตน์
กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ผู้แทนสมาคม
มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ทายาทของ ร.ต.อ.สำราญ ทองดี
สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์โรงเรียนตำรวจภูธร ๔ จำกัด
ณ หน้าเมรุวัดป่าภูเขียว ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ. ชัยภูมิ


 

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน ๖๒๕,๓๘๑.๒๐ บาท
ให้กับ นางดารารักษ์ อนันตธรรม ภรรยาของ ส.ต.ท.ตระการ เรือนศรี
สมาชิกสสอต. เลขที่ ๐๑๖๐๖๒ (สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด)
ณ ที่ทำการ สสอต. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี


 

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ทายาทผู้รับผลประโยชน์ของ ร.ต.ต.สมบัติ ณรงค์ชัย
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ เลขที่ ๔๖๔๗๕๖
(สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด) 
เข้ามาดำเนินการยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว
ณ ที่ทำการ สสอต. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี


 

ภาพการมอบเงินสงเคราะห์


 

Monday the 10th. Powered by freetemplatespot.com. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ