ภาพการมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

 

ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ จำกัด
โดย ร.ต.อ.หญิงเรไร ภูศรี ผู้จัดการศูนย์ประสานงาน และ พ.ต.อ.ประสาท สันถวะสกุล
เป็นผู้แทนสมาคม มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาท
ร.ต.ต. ทิพย์ รังษี สมาชิก สสอต.เลขที่ ๐๐๘๑๓๖ รอบ ๑/๕๔
ณ วัดขามใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ร.ต.อ.สมรไชย ไชยเดช
กรรมการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
เป็นผู้แทน สมาคมมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาท
ร.ต.ท.สมพงษ์ วรสาร สมาชิก สสอต.เลขที่ ๐๑๗๓๙๑ รอบ ๑/๕๔
สมาชิกสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกองกำกับการตระเวนชายแดนที่ ๒๓ จำกัด
ณ วัดบ้านหนองกุดแคน ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม


วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ร.ต.อ.สมรไชย ไชยเดช
กรรมการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
เป็นผู้แทน สมาคมมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาท
ด.ต.เสวต พรหมโสภา สมาชิก สสอต.เลขที่ ๐๑๗๒๖๘ รอบ ๑/๕๔
สมาชิกสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกองกำกับการตระเวนชายแดนที่ ๒๓ จำกัด


วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ร.ต.อ.สมรไชย ไชยเดช
กรรมการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
เป็นผู้แทน สมาคมมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาท
ร.ต.อ.ประสาท ลบบำรุง สมาชิก สสอต.เลขที่ ๐๑๗๗๒๑ รอบ ๑/๕๔
สมาชิกสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกองกำกับการตระเวนชายแดนที่ ๒๓ จำกัด/p>


วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ พ.ต.อ.ไกรสมุทร ทาโบราณ
รองประธานศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จำกัด
เป็นผู้แทน สสอต. มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาท
ร.ต.อ.รัชกฤช อัดแสนเดชากร สมาชิก สสอต.เลขที่ ๖๔๐๒๑๙ รอบ ๘/๖๑


วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ พ.ต.อ.รินณวัฒน์ ภูวิวัฒนติกานต์
ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ จำกัด
เป็นผู้แทน สสอต.มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาท
ด.ต.เชาวโรจน์ วรรณพงษ์ สมาชิก สสอต.เลขที่ ๕๔๗๐๓๗ รอบ ๒/๕๗


 

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓ พล.ต.ต.โชติ ไทยยิ่ง ที่ปรึกษาสมาคม
ร่วมงานฌาปนกิจศพ ร.ต.อ.ทิง ทองด้วง
สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ จำกัด
สมาชิก สสอต.เลขที่ ๐๑๖๙๔๑ รอบ ๑/๕๔ และ พ.ต.ต.มนัส ทองปน
กรรมการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ จำกัด
เป็นตัวแทน มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ทายาท ร.ต.อ.ทิง ทองด้วง
ณ วัดสุวรรณวิจิตร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์


วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทายาทผู้รับผลประโยชน์ของ ดาบตำรวจแดง บัวระพันธ์
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ เลขทื่ ๐๑๘๒๗๒
(สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด)
เข้ามาดำเนินการยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว
ณ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด


 

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ร.ต.ท.ถนอม โกยรัตโกศล
กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ผู้แทนสมาคม
มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ทายาทของ ร.ต.ต.ทวี พรหมโชติ
สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์โรงเรียนตำรวจภูธร ๕ จำกัด
ณ บ้านหนองขาม ต.หนองหล่มอ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง


 

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ร.ต.อ.คณภต นครเรียบ
ผู้แทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ทายาทของ ร.ต.อ.จรรโลง มูดดา
สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑
ณ วัดสายโท ๖-๗ เหนือ ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์


 

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ร.ต.ท.พิทักษ์ พรหมรัตน์
กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ผู้แทนสมาคม
มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ทายาทของ ร.ต.อ.สำราญ ทองดี
สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์โรงเรียนตำรวจภูธร ๔ จำกัด
ณ หน้าเมรุวัดป่าภูเขียว ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ. ชัยภูมิ


 

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน ๖๒๕,๓๘๑.๒๐ บาท
ให้กับ นางดารารักษ์ อนันตธรรม ภรรยาของ ส.ต.ท.ตระการ เรือนศรี
สมาชิกสสอต. เลขที่ ๐๑๖๐๖๒ (สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด)
ณ ที่ทำการ สสอต. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี


 

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ทายาทผู้รับผลประโยชน์ของ ร.ต.ต.สมบัติ ณรงค์ชัย
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ เลขที่ ๔๖๔๗๕๖
(สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด) 
เข้ามาดำเนินการยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว
ณ ที่ทำการ สสอต. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี


 

ภาพการมอบเงินสงเคราะห์


 

Saturday the 6th. Powered by freetemplatespot.com. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ