ประวัติสมาคม

Print

ความเป็นมา และ แนวคิดในการจัดตั้ง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ความเป็นมา

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้จัดจ้างภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ และคณะ ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาธุรกิจ ชสอ. ให้มีความหลากหลาย” เมื่อปี ๒๕๕๒ ซึ่งเน้นในการศึกษาบทบาทด้านการลงทุนและธุรกิจสวัสดิการ ผลการศึกษาพบว่าสหกรณ์สมาชิกมีความสนใจที่จะเข้าร่วมธุรกิจสวัสดิการมากกว่าธุรกิจ การจัดการกองทุน โดย ชสอ. ควรเริ่มการพัฒนาธุรกิจสวัสดิการเป็นลำดับแรก และธุรกิจสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับระยะแรกคือ การจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สำหรับสมาชิกของสหกรณ์สมาชิก ชสอ.

ดังนั้น ชสอ. จึงได้ประสานความร่วมมือกับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูไทย (สสอท.) และสหกรณ์สมาชิกของ ชสอ. ดำเนินการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกของสหกรณ์สมาชิก ชสอ. เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ ทำให้ขบวนการสหกรณ์ ออมทรัพย์มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  

  

แนวคิดในการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

๑. มีเงินสงเคาระห์ศพที่สามารถใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้น

๒. ช่วยแบ่งเบาภาระของสมาชิกผู้ค้ำประกัน กรณีที่ผู้กู้เสียชีวิตต้องหักเงินสงเคราะห์ศพชำระหนี้เงินกู้ให้กับสหกรณ์ก่อนเป็นอันดับแรก (ถ้ามี)

๓. สหกรณ์มีหลักประกันเงินกู้เป็นของตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องไปใช้บริการกับบริษัทประกัน-ภัยภายนอก

๔. เป็นการประสานความร่วมมือ และเป็นการสร้างระบบหลักประกันร่วมกันในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์

๕. เป็นการเพิ่มสวัสดิการให้กับครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ (สามี ภรรยา บุตร บิดา มารดา)

 

Monday the 10th. Powered by freetemplatespot.com. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ