คณะกรรมการ

Print
Last Updated on Friday, 12 October 2018

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ  ชุดที่ ๘

 

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1   พลตำรวจโท ประพันธ์  จันทร์เอม นายกสมาคม
2   พลตำรวจตรี กิตติ  รุ่งเรืองวงษ์ อุปนายกสมาคม
3   พันตำรวจเอก ณพล  บุญประสิทธิ์ อุปนายกสมาคม
4   พันตำรวจเอกหญิง สธนา  กลิ่นหอม กรรมการ
5   พันตำรวจเอก สนธยา  แจงเจริญ กรรมการ/เลขานุการ
6   พันตำรวจโท ดร. สมบัติ  แจ้งเจริญ กรรมการ
7   พันตำรวจโท ดร.ศุภมงคล  ถนอมนิ่ม กรรมการ
8   พันตำรวจโท สอาด  สังข์ทองจีน กรรมการ
9   พันตำรวจโท กัลป์  วงศ์มณี กรรมการ
10   ร้อยตำรวจเอก สมรไชย ไชยเดช กรรมการ
11   ร้อยตำรวจเอกหญิง  ปุณณ์ปวีย์ กวมทรัพย์ กรรมการ/ผู้ช่วยเหรัญญิก
12   ร้อยตำรวจโท ใจ  สิงห์ดำ กรรมการ
13   ร้อยตำรวจโท พิทักษ์   พรหมรัตน์ กรรมการ
14   ร้อยตำรวจตรี ปิติโชค  หาญพละ กรรมการ
15   ดาบตำรวจหญิง วนิดา  มาศนอก กรรมการ/เหรัญญิก
16   ดาบตำรวจหญิง อริญชยา  พันทอน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
17   นาง อรุณี  เตชะเสนา กรรมการ
                                                             ทีปรึกษาสมาคม
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1   พลตำรวจตรี สมเกียรติ  ธรรมนิยาย ที่ปรึกษา
2   พลตำรวจตรี โชติ  ไทยยิ่ง ที่ปรึกษา
3   พันตำรวจโทหญิง สวยสม  บุญโนนแต้ ที่ปรึกษา
Wednesday the 17th. Powered by freetemplatespot.com. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ