คณะกรรมการ

Print
Last Updated on Sunday, 18 August 2019

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ  ชุดที่ ๙

 

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1   พลตำรวจโท ประพันธ์  จันทร์เอม นายกสมาคม
2   พลตำรวจตรี กิตติ  รุ่งเรืองวงษ์ อุปนายกสมาคม
3   พลตำรวจตรีชฎิล พรหมไพบูลย์ อุปนายกสมาคม
4   พันตำรวจเอก ณพล  บุญประสิทธิ์ อุปนายกสมาคม
5   พันตำรวจเอกหญิง สธนา  กลิ่นหอม กรรมการ/เลขานุการ
6   พลตำรวจตรี ชลาวุฒิ  ไพรวรรณ์ กรรมการ
7   พันตำรวจเอก สนธยา  แจงเจริญ กรรมการ
8   พันตำรวจโท ดร. สมบัติ  แจ้งเจริญ กรรมการ
9   พันตำรวจโท ดร.ศุภมงคล  ถนอมนิ่ม กรรมการ
10   พันตำรวจโท สอาด  สังข์ทองจีน กรรมการ
11   พันตำรวจโท กัลป์  วงศ์มณี กรรมการ
12   ร้อยตำรวจเอก สมรไชย ไชยเดช กรรมการ
13   ร้อยตำรวจเอกหญิง  ปุณณ์ปวีย์ กวมทรัพย์ กรรมการ/ผู้ช่วยเหรัญญิก
14   ร้อยตำรวจโท พิทักษ์   พรหมรัตน์ กรรมการ
15   ร้อยตำรวจตรี ปิติโชค  หาญพละ กรรมการ
16   ร้อยตำรวจตรี ถนอม  โกยรัตโกศล กรรมการ
17   ดาบตำรวจหญิง วนิดา  มาศนอก กรรมการ/เหรัญญิก
18   ดาบตำรวจหญิง อริญชยา  พันทอน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
19   นาง อรุณี  เตชะเสนา กรรมการ
                                                             ทีปรึกษาสมาคม
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1   พลตำรวจตรี สมเกียรติ  ธรรมนิยาย ที่ปรึกษา
2   พลตำรวจตรี โชติ  ไทยยิ่ง ที่ปรึกษา
3   พันตำรวจโทหญิง สวยสม  บุญโนนแต้ ที่ปรึกษา
Saturday the 23rd. Powered by freetemplatespot.com. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ