ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ร.ต.อ.สมรไชย ไชยเดช กรรมการสมาคม
เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ทายาทของ ร.ต.ต.ชวภณ ทาคำภูริวัฒน์
ที่วัดป่าสุภารมย์ ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

 

  

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
โดย พล.ต.ต.โชติ (ที่ปรึกษาสมาคม) ร่วมงานฌาปนกิจศพ พ.ต.ท.สวัสดิ์ เหล็กกล้า

 
 

  

พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม นายกสมาคมฌาปนกิจสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
มอบเงินสงเคราะห์ให้ครอบครัว ด.ต.สุรชาติ ผมเพ็ชร สมาชิก สสอต.
ประเภทส่งเงินตรง จาก สอ.ตร.ภ.จว.มุกดาหาร

 

 

วันที่ 14 มกราคม 2562 พ.ต.ท.ดร.ศุภมงคล ถนอมนิ่ม ผู้แทนสมาคม
พร้อมด้วยกรรมการสมาคมรวมจำนวน 5 ท่าน ได้เข้าร่วมพิธีตั้งศาลพระภูมิ
  ณ อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
(อาคารสำนักงานหลังใหม่ สสอต.)

 

 

พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ๗ กลุ่มวิชาชีพเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙  

 

 

พิธีลงนาม ปฎิญญา ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อมุ่งมั่นในสิทธิประโยชน์
แห่งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ๔ กลุ่มวิชาชีพ
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๗๐๑ ชั้น ๗ อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด    


 

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. สสอต. ประชุมคณะกรรมการ
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๓๐๒ 
อาคาร ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด


 

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙  ด.ต. หญิง อริญชยา พันทอน  
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ สสอต.ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ณ  โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ  กรุงเทพฯ

 

 

พล.ต.ต. สมเกียรติ  ธรรมนิยาย นายกสมาคม และ ด.ต. หญิง วนิดา มาศนอก
กรรมการ/เหรัญญิกสมาคมเป็นผู้แทนสมาคมร่วมงานครบรอวันก่อตั้ง ชสอ.
ครบรอบ ๔๔ ปี ณ อาคาร ชสอ. เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙

 

 

ภาพโครงการสัมมนากรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ๗
กลุ่มวิชาชีพเมื่อวันที่ ๒๓-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
ณ โรงแรม ภูเขางาม พาโนรามา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 

 

ภาพประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีครั้งที ๑/๒๕๕๙  
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๗๐๑ ชั้น ๗ 
อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด


 

มนต์รักสมาคม  วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘


 

นายกสมาคมเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
ของ สสอ.รรท.เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙


 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๒  มิถุนายน ๒๕๕๙


 

๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
คณะกรรมการและผู้สอบกิจการ 
จาก ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรสุรินทร์ จำกัด 
เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานที่สมาคม


 

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
เจ้าหน้าที่ จากศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน จำกัด 
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง จำกัด 
และศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด
เข้าเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สมาคม

 

 

สัมนนาศูนย์ประสานงาน สสอต. วันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘


 

งานทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสมาคม ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘


 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ


 

๖ มกราคม ๒๕๕๙ ด.ต. หญิง วนิดา มาศนอก พร้อมนกยก สส.ชสอ. 
และผู้แทนสมาคม สส.ชสอ. สสอค.และ สสอท.
มอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ แก่ พล.ต.อ. อดุลย์  แสงสิงแก้ว 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

 

 

วันที่ ๕ - ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘  พ.ต.ท. หญิง สวยสม บุญโนนแต้
ด.ต. หญิง วนิดา มาศนอก และ เจ้าหน้าที่สมาคม
เข้าสัมมนา โครงการประชุมสัมมนากรรมการ ผู้จัดการ และ เจ้าหน้าที่ศูนย์
ร่วมกับ สสอค. ณ โรงแรมริชมอนด์


 

พ.ต.อ. สนธยา  แจงเจริญ ประธานศูนย์ประสานงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแแดนที่ ๒๑ จำกัด
เป็นผู้แทนศูนย์ประสานงานมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับผู้รับเงินสงเคราะห์
ของสมาชิกเสียชีวิตราย ด.ต. อัมพล  จูกูล เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘


 

ด.ต. หญิง อริญชยา พันทอน ผู้ช่วยเลขานุการ  และ นาง อรุณี  เตชะเสนา เลขานุการ
เข้าพบคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี จำกัด
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘


 

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ พล.ต.ต. สมเกียรติ ธรรมนิยาย นายกสมาคม
นำคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สมาคมร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง


 

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘  พล.ต.ต. สมเกียรติ  ธรรมนิยาย นายกสมาคม
ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ ร.ต.ต. นภัทร  ชำนาญหมอ 
สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดน จำกัด
 ณ วัดเสมียนนารี  
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสมาชิกราย ร.ต.ต.นภัทร  ชำนาญหมอ  ด้วยนะคะ 


 

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘  พล.ต.ต. สมเกียรติ  ธรรมนิยาย นายกสมาคม
เข้าร่วมงานวันครบรอบวันก่อตั้ง ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ จำกัด ครบรอบ ๔๓ ปี


 

ด.ต. หญิง อริญชยา พันทอน และ นาง อรุณี เตชะเสนา กรรมการสมาคม
ได้เข้าพบ พล.ต.ต. ปรีชา เจริญทรัพย์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา จำกัด

 

 

ด.ต. หญิง อริญชยา พันทอน และ นาง อรุณี เตชะเสนา กรรมการสมาคม
ได้เข้าพบ พ.ต.ท.ณรงค์  พิมพ์สุขสกุล 
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัชัยภูมิ จำกัด เพื่อประชาสัมพันธ์สมาคม


 

พ.ต.ท. บุญรอด เจริญยิ่ง ผู้ช่วยเลขานุการ ศปง.ตร.ภ. สุรินทร์ จก.
เข้าพบกรรมการสมาคมเพื่อหาข้อมูลกรณีสมาชิกไม่คงสภาพ 


 

นายก สสอต. และ กรรมการ ร่วมนำเสนอโครงการ สสอต. 
ในการประชุมประจำเดือนสหกรณ์ ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี จำกัด ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘


 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
สสอต. โดย พล.ต.ต. สมเกียรติ ธรรมนิยาย นายกสมาคม
ได้ไปร่วมบันทึกเทปถวายพระพรร่วมกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ๗
กลุ่มวิชาชีพเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ชึ่งจะมีการถ่ายทอดออกอาอาศ ทางกรมประชาสัมพันธ์ช่อง ๑๑


 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมที่ ๕ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 

  

ด.ต. หญิง วนิดา มาศนอก ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมการพัฒนาโปรแกรม
ระบบบัญชี-การเงิน เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ณ อาคาร ชสอ.


 

ร.ต.ท. พิทักษ์ พรหมรัตน์ มอบป้ายศูนย์ประสานงานให้ สอ.ตำรวจภูธรภาค ๔


 

เยี่ยมศูนย์ ตชด. ๒๑


 

เยี่ยม ตร.ภ. สุรินทร์


 

เยี่ยมศูนย์ประสานงานภูธร และให้ความรู้ศูนย์ประสานงานภูธร จังหวัดสุรินทร์


 

Saturday the 23rd. Powered by freetemplatespot.com. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ