จำนวนสมาชิกในปัจจุบัน


 

ยอดยกมา : ๓๗,๐๒๖ คน
รับเข้า : ๓๗๓ คน
ลาออก : ๒๕ คน
เสียชีวิต : ๖ คน

คงเหลือ : ๓๗,๓๖๘ คน

(ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
  

 


  

 รับสมัครสมาชิกรอบ ๓/๒๕๖๒ (อายุไม่เกิน ๕๖ ปี) 

 รับสมัครสมาชิกรอบ ๒/๒๕๖๒ (อายุไม่เกิน ๖๐ ปี) 

 ขอยกเลิกแบบ สสอต.๓ เดิม 

 เกณฑ์การรับสมัครสมาชิกปีปฏิทิน ๒๕๖๒  

 เอกสารการขอรับเงินสงเคราะห์ 

 อัตราเงินสงเคราะห์ศพ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

Tuesday the 18th. Powered by freetemplatespot.com. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ