จำนวนสมาชิกในปัจจุบัน


 

ยอดยกมา : ๓๗,๖๒๖ คน
รับเข้า : ๒๕๒ คน
ลาออก : ๒๓ คน
เสียชีวิต : ๒๖ คน

คงเหลือ : ๓๗,๘๒๙ คน

(ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
  

 


  

 ระเบียบ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม ปี 2562   

 ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บ - ชำระเงิน ศปง. พ.ศ. 2562  

 ระเบียบ ว่าด้วยเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์ พ.ศ.2562 

 ข้อบังคับสมาคม พ.ศ.2562  แก้ไขครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 

 แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการ ผู้ตรวจบัญชี แลผู้สอบบัญชี 

ประกาศ เรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคม

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

Friday the 26th. Powered by freetemplatespot.com. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ