จำนวนสมาชิกในปัจจุบัน  รับชมสาสน์จากนายกสมาคมฯ
สารจากนายกสมาคมฯ
งานสัมมนา สสอต. ปี ๒๕๖๒

 

 

ยอดยกมา : ๓๙,๒๘๒ คน
รับเข้า : ๒๖๗ คน
ลาออก : ๕ คน
เสียชีวิต : ๒๕ คน

คงเหลือ : ๓๙,๕๑๙ คน

(ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)
  

 


 

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ด.ต.หญิงวนิดา มาศนอก
กรรมการ/เหรัญญิก เป็นผู้แทนจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์
ออมทรัพย์ตำรวจ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๗ อาคารสำนักงานฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
 
 รายชื่อสมาชิกที่รอการจ่ายเงินล่วงหน้าคงเหลือ    
 รายการรอจ่ายคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ กรณีพ้นสภาพ ปี ๒๕๖๐ 
 รายการรอจ่ายคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ กรณีพ้นสภาพ ปี ๒๕๖๑ 
 รายชื่อสมาชิกไม่คงสภาพ ปี ๒๕๖๑   

 

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

Monday the 16th. Powered by freetemplatespot.com. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ