จำนวนสมาชิกในปัจจุบัน


 

ยอดยกมา : ๓๗,๖๒๖ คน
รับเข้า : ๒๕๒ คน
ลาออก : ๒๓ คน
เสียชีวิต : ๒๖ คน

คงเหลือ : ๓๗,๘๒๙ คน

(ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
  

 


  

 พ.ต.ท.ดร.ศุภมงคล ถนอมนิ่ม ผู้แทนสมาคม
พร้อมด้วยกรรมการสมาคม เข้าร่วมพิธีตั้งศาลพระภูมิ
  ณ อาคารสำนักงานหลังใหม่ สสอต. 

 มอบเงินสงเคราะห์ 

 เรียกเก็บเงินคงสภาพ ครั้งที่ ๒ 

 รับสมัครกรรมการ  

 เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 

 เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑  

 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าตั้งต้น   

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

Monday the 18th. Powered by freetemplatespot.com. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ