จำนวนสมาชิกในปัจจุบัน


 

ยอดยกมา : ๓๖,๒๙๒ คน
รับเข้า : ๓๙๙ คน
ลาออก : ๓ คน
เสียชีวิต : ๒๖ คน

คงเหลือ : ๓๖,๖๖๒ คน

(ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
  

 


  

 รับสมัครสมาชิกรอบ ๑๒/๒๕๖๑ อายุไม่เกิน ๕๗ ปี 

 ประกาศจำนวนสมาชิก ๘/๒๕๖๑ 

 กำหนดอัตราสงเคราะห์ ๘/๒๕๖๑ 

 กำหนดอัตราสงเคราะห์ ๙/๒๕๖๑ 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

Tuesday the 23rd. Powered by freetemplatespot.com. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ