จำนวนสมาชิกในปัจจุบัน


 

ยอดยกมา : ๓๘,๐๓๕ คน
รับเข้า : ๓๘๖ คน
ลาออก : ๒ คน
เสียชีวิต : ๒๗ คน

คงเหลือ : ๓๘,๓๙๒ คน

(ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
  

 


  

 รับสมัครสมาชิกรอบ ๙/๒๕๖๒ (กรณีพิเศษอายุไม่เกิน๖๐ปี)   

 รับสมัครสมาชิกรอบ ๙/๒๕๖๒ (กรณีพิเศษอายุไม่เกิน๖๐ปี)   

  ปรับลดอัตราสงเคราะห์   

 การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 จำนวนสมาชิกเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒  

  เปลี่ยนการใช้ระบบโปรแกรม 

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

Wednesday the 17th. Powered by freetemplatespot.com. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ